Pasli Aur Muhabbat

Allama Abdul Wahhab Sharani (M973H) Likhte Hain Ke Agar Koi Ye Kahe Ke Hazrate Hawwa Ko Hazrate Adam Alaihissalam Ki Pasli Se Hi Kyun Paida Kiya Gaya To Is Ka Jawab Ye Hai Ke Is Mein Ye Hikmat Hai Ke (Pasli Mein Jhukao Hai Aur) Is Jhukao Ki Wajah Se Aurat Ko Apne Shauhar Aur Apni Awlaad Ki Taraf Mailan Rahe
Mard Ka Biwi Ki Taraf Maayil Hona Haqeeqat Mein Apne Upar Hi Maayil Hona Hai Kyunki Ye Us Ka Juz (Hissa) Hai Jabki Aurat Ka Shauhar Ki Taraf Mailan Is Liye Hai Ke Pasli Se Paida Ki Gayi Aur Pasli Mein Jhukao Aur Mailan Hai

Shaykh (Muhiyuddin Ibne Arabi) Ne Farmaya Ke Allah Ta'ala Ne Us Jagah Ko Jis Se Adam Se Hawwa Nikli, Shahwat Ke Saath Mamoor Farmaya Taaki Wujood Mein Khala (Khaali Jagah) Baaqi Na Rahe Pas Jab Khwahish Se Dhanpi Gayi To Is Ne Us Ki Taraf Mailan Kiya Aur Ye Apni Taraf Hi Maayil Hona Hai Kyunki Wo Aap Ka Juz Aur Hawwa Aap Ki Taraf Maayil Huyi Kyunki Ye In Ka Watan Hai Jis Se Wo Paida Huyi

Agar Koi Kahe Ke Jab To Hawwa Ki (Adam) Se Muhabbat Watan Ki Muhabbat Hai Jab Ki Adam Ki Muhabbat Apni Zaat Ki Muhabbat Hai To Jawab Ye Hai Ke Haan Ye Isi Tarah Hai
Isi Liye Mard Ki Aurat Se Muhabbat Zaahir Hai Ke Ye Is Ka Ayen Hai, Rahi Aurat To Use Quwwat Di Gayi Jise Haya Se Tabeer Kiya Jaata Hai Pas Us Par Us Ki Quwwat -e- Ikhfa Ki Wajah Se Mard Ki Muhabbat Zaahir Nahin Hoti Kyunki Watan Us Se Is Tarah Muttahid Nahin Jis Tarah Us Se Adam Ka Ittehad Hai

(الیواقیت والجواھر فی بیان عقائد الاکابر، مترجم، ص270)

Mazkoora Iqtebas Se Ye Baatein Zaahir Huyi :
(1) Mard Ka Aurat Ki Taraf Maayil Hona Haqeeqat Mein Apni Taraf Hi Maayil Hona Hai Kyunki Wo Is Ka Juz Hai
(2) Aurat Ka Bhi Mard Ki Taraf Mailan Hai Lekin Chunke Ye Mard Ki Tarah Us Ke Juz Ki Manind Muttahid Nahin Balki Watan Se Muhabbat Hai Isi Liye Aurat Ki Muhabbat Zaahir Nahin Aur Is Ki Ek Wajah Haya Bhi Hai

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post