Aap Ka Zikr Hai Khaas Zikre Khuda

Nabiye Kareem, Noor -e- Mujassam, Sarkar -e- Madina ﷺ Ka Zikr Karna, Khuda Ka Zikr Karna Hai
Allah Ta'ala Ne Aap ﷺ Ke Zikr Ko Buland Kiya Hai Aur Apna Zikr Qarar Diya Hai 

Hadees -e- Qudsi Hai, Allah Ta'ala Farmata Hai :
Maine Iman Ka Mukammal Hona Is Baat Par Mauqoof Kar Diya Hai Ke (Aye Mehboob) Mere Zikr Ke Saath Tumhara Zikr Bhi Ho Aur Maine Tumhare Zikr Ko Apna Zikr Thehra Diya Hai Pas Jis Ne Tumhara Zikr Kiya Us Ne Mera Zikr Kiya

(الشفاء للقاضی عیاض المالکی)

Quraan -e- Kareem Mein Allah Ta'ala Ke Zikr Ke Saath Zikre Rasool ﷺ Ke Jalwe Kayi Jagah Nazar Aate Hain, Chunanche Irshad -e- Baari Hai :

(1) To Ailan -e- Jung Sun Lo Allah Aur Us Ke Rasool Ki Taraf Se 
(البقرۃ:279)

(2) Aur Jo Hukm Maane Allah Aur Us Ke Rasool Ka
(النساء:13)

(3) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Ki Nafarmani Kare
(النساء:14)

(4) Hukm Maano Allah Ka Aur Hukm Maano Rasool Ka
(النساء:59)

(5) To Use Allah Aur Us Ke Rasool Ke Huzoor Ruju Karo 
(النساء:59)

(6) Allah Ki Utari Huyi Kitab Aur Rasool Ki Taraf Aao 
(النساء:61)

(7) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hukm Maane 
(النساء:70)

(8) Jis Ne Rasool Ka Hukm Maana Beshak Us Ne Allah Ka Hukm Maana
(النساء:80)

(9) Aur Jo Apne Ghar Se Nikla Allaho Rasool Ki Taraf Hijrat Karta
(النساء:100)

(10) Iman Rakho Allah Aur Us Ke Rasool Par 
(النساء:136)

(11) Aur Kafir Chahte Hain Ke Allah Se Us Ke Rasoolo Ko Juda Kar Dein
(النساء:150)

(12) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasoolo Par Iman Laaye
(النساء:152)

(13) Allah Aur Us Ke Rasoolo Par Iman Laao
(النساء:171)

(14) Jo Allah Aur Us Ke Rasool Se Ladte Hain
(المائدہ:33)

(15) Tumhare Dost Nahin Magar Allah Aur Us Ka Rasool Aur Iman Waale
(المائدہ:55)

(16) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Aur Musalmano Ko Apna Dost Banaye
(المائدہ:56)

(17) Aao Us Ki Taraf Jo Allah Ne Utara Aur Rasool Ki Taraf
(المائدہ:104)

(18) To Iman Laao Allah Aur Us Ke Rasool Be Padhe Ghaib Batane Waale Par
(الاعراف:158)

(19) Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hukm Maano 
(الانفال:1)

(20) Ye Is Liye Ke Inhone Allah Aur Us Ke Rasool Se Mukhalifat Ki
(الانفال:13)

(21) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Se Mukhalifat Kiye
(الانفال:13)

(22) Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hukm Maano 
(الانفال:20)

(23) Aye Iman Waalo! Allah Aur Us Ke Rasool Ke Bulane Par Haazir Ho Jaao
(الانفال:24)

(24) Allah Aur Rasool Se Dagha Na Karo 
(الانفال:27)

(25) To Is Ka Panchwa Hissa Khaas Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hai..... Al Aayat
(الانفال:41)

(26) Bezari Ka Hukm Sunana Hai Allah Aur Us Ke Rasool Ki Taraf Se
(التوبہ:1)

(27) Allah Aur Us Ke Rasool Ki Taraf Se Tamam Logon Ki Taraf Bade Hajj Ke Din Ailan Hai
(التوبہ:3)

(28) Allah Bezaar Hai Mushriko Se Aur Us Ka Rasool 
(التوبہ:3)

(29) Mushriko Ke Liye Allah Aur Us Ke Rasool Ke Paas Koi Ahad Kyun Kar Hoga
(التوبہ:7)

(30) Allah Aur Us Ke Rasool Aur Musalmano Ke Siwa Kisi Ko Apna Raazdar Na Banayenge 
(التوبہ:16)

(31) Ye Cheezein Agar Tumhein Allah Aur Us Ke Rasool Se Zyada Pyari Ho
(التوبہ:24)

(32) Aur Haraam Nahin Maante Us Cheez Ko Haraam Kiya Allah Aur Us Ke Rasool Ne
(التوبہ:29)

(33) Ye Ke Wo Allah Aur Us Ke Rasool Se Munkir Huye
(التوبہ:54)

(34) Aur Kya Hi Achha Hota Agar Wo Is Par Raazi Hote Jo Allah Aur Rasool Ne In Ko Diya 
(التوبہ:59)

(35) Aur Kehte Hain Humein Allah Kaafi Hai Ab Deta Hai Allah Humein Apne Fazl Se Aur Us Ka Rasool 
(التوبہ:59)

(36) Aur Allaho Rasool Ka Haque Zyada Tha Ke Use Raazi Karte 
(التوبہ:62)

(37) Jo Mukhalifat Kare Allah Aur Us Ke Rasool Ki
(التوبہ:63)

(38) Aur Allaho Rasool Ka Hukm Maanein
(التوبہ:71)

(39) Aur Unhein Kya Bura Laga Yahi Na Ke Allaho Rasool Ne Unhein Ghani Kar Diya 
(التوبہ:74)

(40) Is Liye Ke Wo Allah Aur Us Ke Rasool Ke Munkir Huye 
(التوبہ:80)

(41) Beshak Wo Allah Aur Rasool Se Munkir Huye
(التوبہ:84)

(42) Wo Jinhone Allaho Rasool Se Jhoot Bola Tha
(التوبہ:90)

(43) Jab Ke Allah Aur Us Ke Rasool Ke Khair Khaa Rahein 
(التوبہ:91)

(44) Aur Ab Allaho Rasool Tumhare Kaam Dekhenge 
(التوبہ:94)

(45) Aur Ab Allaho Rasool Tumhare Kaam Dekhenge 
(التوبہ:105)

(46) Aur (Ye Masjid -e- Zaraar) Us Ke Intezar Mein Hai Jo Pehle Se Allah Aur Us Ke Rasool Ka Mukhalif Hai
(التوبہ:107)

(47) Hum Iman Laaye Allah Aur Rasool Par
(النور:47)

(48) Aur Jab Allah Aur Us Ke Rasool Ki Taraf Bulaye Jaayein 
(النور:48)

(49) Ya Ye Darte Hain Ke Allaho Rasool In Par Zulm Karenge 
(النور:50)

(50) Jab Allah Aur Rasool Ki Taraf Bulaye Jaayein Ke Rasool In Mein Faisla Farmaye
(النور:51)

(51) Aur Jo Hukm Maane Allah Aur Us Ke Rasool Ka 
(النور:52)

(52) Tum Farmao Ke Hukm Maano Allah Aur Hukm Maano Rasool Ka
(النور:54)

(53) Iman Waale To Wahi Hain Jo Allah Aur Us Ke Rasool Par Yaqeen Laaye
(النور:62)

(54) Jo Allah Aur Us Ke Rasool Par Iman Laate Hain 
(النور:62)

(55) Humein Allaho Rasool Ne Waada Na Diya 
(الاحزاب:12)

(56) Bole Ye Hai Wo Jo Humein Waada Diya Tha Allah Aur Us Ke Rasool Ne
(الاحزاب:22)

(57) Aur Sach Farmaya Allah Aur Us Ke Rasool Ne
(الاحزاب:22)

(58) Agar Tum Allah Aur Us Ke Rasool Ko Chahti Ho
(الاحزاب:29)

(59) Aur Jo Tum Mein Farma Bardaar Rage Allah Aur Us Ke Rasool Ki
(الاحزاب:31)

(60) Aur Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hukm Maano
(الاحزاب:32)

(61) Jab Allaho Rasool Kuchh Hukm Farma Dein 
(الاحزاب:36)

(62) Aur Jo Hukm Na Maane Allah Aur Us Ke Rasool Ka
(الاحزاب:36)

(63) Jise Allah Ne Neamat Di Aur Tumne Use Neamat Di 
(الاحزاب:37)

(64) Beshak Jo Iza Dete Hain Allah Aur Us Ke Rasool Ko 
(الاحزاب:57)

(65) Haaye Kisi Tarah Humne Allah Ka Hukm Maana Hota Aur Rasool Ka Hukm Maana Hota
(الاحزاب:66)

(66) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Ki Farma Bardaari Kare 
(الاحزاب:71)

(67) Allah Ka Hukm Maano Aur Rasool Ka Hukm Maano
(محمد:33)

(68) Taaki Tum Allah Aur Us Ke Rasool Par Iman Laao
(الفتح:9)

(69) Wo Jo Tumhari Bai'at Karte Hain Wo Allah Hi Se Bai'at Karte Hain 
(الفتح:10)

(70) Aur Jo Iman Na Laaye Allah Aur Us Ke Rasool Par
(الفتح:13)

(71) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hukm Maane
(الفتح:17)

(72) Allah Aur Us Ke Rasool Se Aage Na Badho
(الحجرات:1)

(73) Aur Agar Tum Allah Aur Us Ke Rasool Ki Farma Bardaari Karoge
(الحجرات:14)

(74) Iman Waale To Wahi Hain Jo Allah Aur Us Ke Rasool Par Iman Laaye 
(الحجرات:15)

(75) Aur Wo Jo Allah Aur Us Ke Sab Rasoolo Par Iman Laayein 
(الحدید:19)

(76) Ye Is Liye Ke Tum Allah Aur Us Ke Rasool Par Iman Rakho 
(المجادلة:4)

(77) Beshak Jo Mukhalifat Karte Hain Allah Aur Us Ke Rasool Ki 
(المجادلة:5)

(78) Aur Allah Aur Us Ke Rasool Ke Farma Bardaar Raho 
(المجادلة:13)

(79) Beshak Wo Jo Mukhalifat Karte Hain Allah Aur Us Ke Rasool Ki 
(المجادلة:20)

(80) Allah Likh Chuka Ke Zaroor Main Ghalib Aaunga Aur Mere Rasool  
(المجادلة:21)

(81) Aur Jinhone Allah Aur Us Ke Rasool Ki Mukhalifat Ki 
(المجادلة:22)

(82) Ye Is Liye Ke Wo Allah Aur Us Ke Rasool Se Juda Rahe 
(الحشر:40)

(83) (Wo Ghaneemat) Allah Aur Rasool Ki Hai..... Al Aayat
(الحشر:70)

(84) Aur Allaho Rasool Ki Madad Karte Hain 
(الحشر:80)

(85) Iman Rakho Allah Aur Us Ke Rasool Par
(الصف:11)

(86) Aur Izzat Allah Aur Us Ke Rasool Aur Musalmano Ke Liye Hi Hai
(المنافقون:8)

(87) To Iman Laao Allah Aur Us Ke Rasool Par
(التغابن:8)

(88) Aur Allah Ka Hukm Maano Aur Rasool Ka Hukm Maano
(التغابن:12)

(89) Aur Jo Allah Aur Us Ke Rasool Ka Hukm Maane
(الجن:23)

(ملخصاً: کمال و جمال حبیب، ص42 تا 49) 

Zikre Khuda Jo Un Se Juda Chaho Najdiyo
Wallah Zikre Haque Nahin Kunji Saqar Ki Hai

Imam -e- Ahle Sunnat Farmate Hain Ke Aye Najdiyo! Agar Tum Ye Chahte Ho Ke Huzoor ﷺ Ke Zikr Ko Khuda Ke Zikr Se Juda Kar Diya Jaaye To Khuda Ki Qasam! Aisa Zikr Khuda Ka Zikr Na Kehla Sakega Balki (Wo Zikr) Jahannam Ki Chaabi Saabit Hoga Aur Tumhein Dozakh Mein Gira Kar Chhodega

(انظر: شرح کلام رضا، ص590) 

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post