Kafir Ke Liye Dua Karna


Kafir Ke Liye Maghfirat Aur Bakhshish Ki Dua Hargiz Nahin Kar Sakte

Hidayat Ke Liye Dua Karne Mein Haraj Nahin 


Fatawa Aalamgiri Mein Hai Ke :


ولا یدعو للذمی بالمغفرۃ ولو دعا لہ بالھدی جاز لانہ علیہ السلام قال اللهم اھدی قومی فانھم لا یعلمون کذا فی التبیین


"Kafir Ke Liye Maghfirat Ki Dua Hargiz Hargiz Na Karein, Hidayat Ki Dua Karna Jaayez Hai Ke Nabiye Kareem Sallallaho Ta'ala Alaihi Wasallam Ne Khud Kafiro Ki Hidayat Ke Liye Dua Farmayi Ke Aye Allah Inko Hidayat De Jo Nahin Jaante" 


(فتاوی عالمگیری، کتاب الکراھیۃ، ج5، ص348) 


Hazrate Tufail Bin Amr Ne Apni Qaum Ki Shikayat Karne Ke Baad Huzoor Sallallaho Ta'ala Alaihi Wasallam Se Arz Ki : Ya Rasoolallah Unke Khilaf Dua Kijiye To Nabiye Rahmat Ne Hidayat Ki Dua Farmayi 


(صحیح بخاری، کتاب الجھاد، ج2، ص291، حدیث2937) 


Isi Tarah Sahaba Ne Qabila -e- Saqeef Ke Khilaf Dua Karne Ki Guzarish Ki To Aap Sallallaho Ta'ala Alaihi Wasallam Ne Unke Liye Hidayat Ki Dua Farmayi 


(سنن الترمذی، کتاب المناقب، ج5، ص492، حدیث3968) 


Saabit Hua Ke Hidayat Ki Dua Karne Mein Haraj Nahin Aur Jo Mar Jaayein Un Ke Liye To Hidayat Ki Dua Nahin Ho Sakti Lihaza Maghfirat Ki Dua Karna Jaayez Nahin Hai Balki Sakht Najayez Wa Haraam Hai Balki Baaz Surato Mein Kufr Bhi Hai Lihaza Musalmano Ko Chahiye Ke Isse Parhez Karein 


Aaj Kal Kuchh Musalman Kafiro Ke Marne Ke Baad Unke Naam Ke Saath RIP Likhte Hain, Ye Bhi Najayez Hai Aur Bachna Zaroori Hai 


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post